Skip links

Algemene voorwaarden

Naam: Generation zero

Adres: Muilenstraat 160, 1770 Liedekerke

E-mailadres: info@generationzero.be

Telefoonnummer: 0471698050

Btw-nummer: BE0777 652 463

  1. voorwerpen en toepassingsgebied

1.1 De huidige Algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop en producten via de internetsite Generation zero. Algemene voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de site. 

1.2 De algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap Generation zero, met maatschappelijke zetel te Liedekerke, hierna genoemd de ‘ verkoper ‘ , en anderzijds, de persoon de de site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de ‘klant’. Deze partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst. 

1.3 Elke bestelling van een product of dienst dat wordt aangeboden op de site, verondersteld de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de klant. Overeenkomstig de wettelijke bepaling die in Belgie van kracht zijn inzake elektronische handtekening, kan de verkoper de bestelling via de aangeboden modaliteien  beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarden als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen. 

1.4 De klant die een product op de site besteld moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken. 

1.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de gebruikers via deze site.

  1. Modaliteiten voor online aankopen

2.1 De aankoopprijs van het product of van dienst. 

De prijs van elk product of elke dienst die op de site wordt verkocht, weergegeven in euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de klant. De producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bestelling, zelfs als de verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt. 

2.2 leveringskosten

Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe, bovenop de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de klant indien hij zijn bestelling terugzendt.

2.3 Om een bestelling ui te voeren dient de klant het bestelformulier dat hem op de site ter beschikking wordt gesteld in te vullen. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgegeven van foutieve informatie. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant de integraliteit van onderhavige algemene voorwaarden en privacy beleid, en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totale verschuldigde bedrag te betalen. 

2.4 De door de verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de partijen.

2.5 De verkoper behoudt zicht het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de klant, niet betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen.

2.6 De klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de klant de integrale aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de klant de bestelling niet meer annuleren maar zal hij beroep moeten doen op onze retour dienst. 

  1. Betaling modaliteit

3.1 voor de betaling van de aankopen heeft de klant keuze uit bancontact.

3.2 De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteit overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. De producten blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling door de verkoper niet is ontvangen. 

3.3 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schaden inherent aan het gebruik van het internetwerk. 

  1. Verzending en leveringstijden 

4.1 De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op het door de Klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 18u, tijdens werkdagen, en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de Klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de Bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

4.2 Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

4.3 Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

  1. Herroepingsrecht en retourmodaliteit

5.1 De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

5.2 De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

5.3 In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen,  de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

5.4  De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) Product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.

  1. Wettelijke garantie

6.1 Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

6.2 In tegenstelling tot het herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de Verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling. In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de Verkoper.

  1. Geschillen 

7.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

7.2 De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

7.3 Onderhavige algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide partijen. 

nl_NLNederlands